1. Opis činností

 

Bratislavský samosprávny kraj, založený zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov začal pôsobiť od 19.12.2001. Kraj je zodpovedný za plánovanie, prípravu a implementáciu stratégií, plánov a programov zameraných na sociálno-hospodársky rozvoj, pričom úzko spolupracuje so samosprávami obcí, susedných krajov a hlavného mesta SR Bratislavy. Kompetencie má predovšetkým v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania, dopravy, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, cestovného ruchu a kultúry.

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov sa od svojho vzniku v roku 2010 zaoberá predovšetkým prípravou a tvorbou koncepčných, strategických a programových dokumentov regionálneho rozvoja BSK, spoluprácou a koordináciou činností miest a obcí, ako aj poradenstvom pri tvorbe rozvojových projektov, každoročným zostavením rozvojového programu priorít verejných prác a iných úloh vychádzajúcich z platnej legislatívy a tiež spracovaním a predkladaním rozvojových projektov z rôznych externých zdrojov. Významnou úlohou súvisiacou s prípravou nového programového obdobia je tiež riadenie a prevádzka kancelárie BSK v Bruseli.

Hlavnou úlohou odboru je vypracovávať, predkladať a realizovať rozvojové projekty, ktoré zvyšujú kvalitu života obyvateľov a atraktivitu Bratislavského samosprávneho kraja. Aby bol potenciál regiónu čo najlepšie využitý, odbor spolupracuje s ostatnými priľahlými regiónmi a rozvíja cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu.

Predkladaniu projektov predchádza spracovávanie analýz, monitorovanie a hodnotenie sociálno-ekonomického rozvoja kraja, čo tiež zabezpečuje náš odbor. Na základe týchto analýz sú potom vypracované koncepčné a strategické dokumenty regionálneho rozvoja, ktoré definujú oblasti rozvoja kraja. Pri spracovávaní analytických a programových dokumentov spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnou samosprávou a taktiež zabezpečuje výmenu informácií a spoluprácu s Kanceláriou BSK v Bruseli.

Od mája 2011 je v pôsobnosti odboru aj agenda územného rozvoja, čím sa začali vyvíjať aktivity a opatrenia v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý nastolil rámec podpory regionálneho rozvoja na Slovensku. Týmto krokom došlo k naštartovaniu tvorby strategických dokumentov potrebných pre prípravu nového programového obdobia 2014-2020. Zároveň sa zefektívnila komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v kraji, ako aj regionálnymi združeniami miest a obcí, ktorá začala prinášať ovocie hlavne pri príprave strategických dokumentov BSK ako aj príprave Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP 2014-2020).

V rámci Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov v súčasnosti pôsobia dve oddelenia:

  • oddelenie stratégie a územného rozvoja
  • oddelenie riadenia projektov

Odbor okrem prípravy nových projektových žiadostí v roku 2013 administroval spolu 15 projektov v rámci národných a nadnárodných operačných programov.

2. Názov a kontaktné údaje

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Sabinovská 16, P.O. Box 106,
820 05 Bratislava

Tel. +421 2 482 64 111
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Homepage: http://www.bratislavskykraj.sk

3. Kontaktná osoba a funkcia

Mgr. Peter Furik, projektový manažér: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 BSK BUDOVA 22072009 foto03BSK