Logo Adlerky1. Opis činností

Vznik školy sa datuje do roku 1968, kedy sa rozdelila pôvodná škola na Zochovej ulici. Zameranie školy sa v priebehu rokov postupne menilo z oznamovacej techniky, meracej a silnoprúdovej elektrotechniky na výpočtovú a automatizačnú techniku.

V súčasnosti SPŠE vzdeláva svojich žiakov v štyroch študijných odboroch:

  • Počítačové systémy
  • Priemyselná informatika
  • Informatické systémy
  • Obrazová a zvuková technika

Študijný odbor elektrotechnika pripravuje na našej škole absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v štyroch oblastiach. Sú to špecialisti IT pre tieto oblasti prípravy: počítačové systémy, informatické systémy, priemyselnú informatiku a obrazovú a zvukovú techniku.

Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad naplnenia prvých ročníkov), komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie, športový areál), kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov, mnohé učebne sú využívané v čase mimo vyučovania krúžkovou činnosťou, zabezpečenie odbornej praxe v zariadeniach STV a SRo, praktickej činnosti v laboratóriách a dielňach školy; záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru, nízke % nezamestnanosti našich absolventov, záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom a nemeckom jazyku (záujem žiakov sa prejavuje v ich účasti na štúdiu jazykov v čase mimo vyučovania). Partnerská spolupráca so školou v Rakúsku, individuálna integrácia žiakov so ŠVVP, individuálny prístup k nadaným žiakom.

Najmä v oblasti sieťových technológií je v súčasnosti, ale aj v budúcnosti veľký dopyt po absolventoch našej školy. Aj priemyselná informatika má svoje uplatnenie v rozširujúcom sa automobilovom priemysle a súvisiacich výrobách.
Absolvent študijného odboru elektrotechnika je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme.

Za obdobie existencie školy, škola pripravila cca 8000 absolventov na budúce povolanie. Mnohí z nich zastávajú v súčasnosti významné funkcie či už vo vlastných firmách, v štátnej správe, na univerzitách a výskumných pracoviskách. Pri príprave študentov v oblasti sieťových technológií škola bola 3- krát vyhodnotená ako najlepšia LCNA - Local CISCO Network Academy.

Študenti školy sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží najmä SOČ, Zenit, Eucontest, Mladý tvorca, Klokan, Matematickej olympiády, Olympiády z anglického jazyka. Naši študenti sa na celoslovenských kolách týchto súťaží umiestňujú pravidelne na 1.-3. mieste.

Video

2. Názov a kontaktné údaje

Meno školy: Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Adresa školy: K. Adlera 5, Bratislava

tel.: 02/64361041, 02/64366526
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.adlerka.sk

3. Kontaktná osoba a funkcia

Ing. František Végh, riaditeľ: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.