spse zochova1. Opis činností

SPŠE Zochova je škola s najdlhšou tradíciou spomedzi ostatných SPŠE v Bratislave. Prioritou školy je čo najlepšia odborná príprava žiakov tak v teoretickej, ako aj v praktickej oblasti. Predpokladom takejto prípravy je sústavná inovácia náplne odborných predmetov, prístrojového vybavenia laboratórií a dielní, ako aj spolupráca školy s elektrotechnickými podnikmi a firmami.

Čo ponúkame?

 • vyučovanie 1 cudzieho jazyka ANJ alebo NEJ, druhý jazyk-formou krúžkov
 • vyučovanie v laboratóriách a odborných učebniach s interaktívnymi tabuľami
 • využívanie Internetu v mimovyučovacom čase
 • veľký výber vzdelávacích krúžkov
 • získanie medzinárodného certifikátu CISCO
 • získanie osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti
 • pokračovanie v 3-ročnom pomaturitnom štúdiu poskytujúcom vyššie odborné vzdelanie – študijný odbor počítačové systémy

Silné stránky školy:

dobrá úroveň v oblasti slovenského odborného školstva
vysoká odbornosť pedagogického zboru
stabilita pedagogického zboru
vysoký záujem žiakov o školu
možnosť získať medzinárodný certifikát CISCO AKADÉMIE
možnosť získať certifikát v ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
odborná starostlivosť o žiakov so ŠVVP
bohatá činnosť vzdelávacích krúžkov
možnosť pokračovania na Vyššom odbornom štúdiu
zapájanie do projektov
medzinárodná spolupráca
fakultná škola STU a UK (pedagogická prax pre budúcich učiteľov)
široká možnosť uplatnenia sa v praxi

V snahe skvalitniť výchovno - vzdelávací proces škola poskytuje žiakom:

 • možnosť navštevovať vzdelávacie krúžky v laboratóriách a odborných učebniach školy
 • konzultovať s výchovným poradcom rôzne výchovné problémy i profesionálnu orientáciu
 • obrátiť sa na koordinátora žiakov so ŠVVP, prevencie závislostí s rôznymi problémami
 • navštevovať knižnicu školy

Špecialista v ELEKTROTECHNIKe

štúdijný odbor: elektrotechnika

 • je široko profilový študijný odbor určený pre absolventov základnej školy. 1. a 2. ročník je spoločný pre všetkých žiakov. Výberom hlavných voliteľných predmetov od 3. ročníka majú žiaci našej školy možnosť výberu študijnej oblasti:počítačové systémy
 • telekomunikačná technika
 • silnoprúdové zariadenia
 • počítačová grafika a multimédia

Diplomovaný špecialista POČÍTAČOVých SYSTémov

štúdijný odbor: počítačové systémy  

Cieľom vyššieho odborného štúdia je zabezpečiť relatívne krátkodobú prípravu odborne vzdelaných pracovníkov pre prax a ďalšie vzdelávanie. Štúdium je určené študentom, ktorí sa zaujímajú o praktické aplikácie teoretických poznatkov v oblasti počítačových systémov. Študenti absolvujú prax na stážových pracoviskách v rôznych firmách, ktoré im zabezpečí naša škola..

Po úspešnom absolvovaní absolventskej skúšky a obhajobe absolventskej práce získa študent absolventský diplom a titul za menom “DiS”.

Nadštandardné štúdium v našej škole

CISCO NETWORKING AKADEMY (CNA)

CNA - je vzdelávací program spoločnosti Cisco Systems, popredného výrobcu sieťových prvkov. Cieľom je výchova odborníkov v oblasti navrhovania, budovania a správy počítačových sietí - od inštalácie, kabeláže až po komplexné návrhy zložitých sietí. Naša škola je zapojená do programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej republike v rámci II. Regionálnej sieťovej akadémie Cisco - Fakulta informatiky a informačných technológií, STU Bratislava, čo nás oprávňuje umožniť študentom absolvovať všetky štyri semestre prvej etapy (CNA). To, či študenti ukončia 3. alebo 4. semester však závisí od ich pracovného tempa...

Po absolvovaní prvých štyroch semestrov programu CNA a úspešnom zložení certifikačnej skúšky CCNA má študent možnosť pokračovať v druhej etape CNAP s cieľom získania certifikátu Cisco Certified Network Professional (CCNP).

Video

 

2.) Názov partnerskej školy a kontaktné údaje

Meno školy: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Adresa školy: Zochova 9, 811 03 Bratislava

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.zochova.sk
telefón: 02/59200915

3.) Kontaktná osoba

Ing. Milan Ferenčík, riaditeľ