Logo Apollogasse

1. Popis partnera

Naše odborné učilište sa nachádza v siedmom obvode. Momentálne sa u nás vzdeláva cca 1100 učňov (z toho je cca 10 % dievčat) v rôznych organizačných formách a v desiatich rôznych odborných profesiách. U nás sú ponúkané profesie v odbore kovoobrábač, ortopedický technik, lodník pre lode vnútrozemskej plavby (žiaci z celého Rakúska), textilný mechanik (žiaci z celého Rakúska), technik chladiacich zariadení, elektroniky, informačnej a telekomunikačnej techniky a komunikačnej elektroniky.

Ako prvé odborné učilište vo Viedni sme od začiatku školského roku 2012/13 pridruženou školou UNESCO. To znamená, že naša škola vsádza na zažité spôsoby zaobchádzania s rôznorodosťou, aktuálnosťou, individuálnosťou, nezávislosťou a vlastnou zodpovednosťou, aby mohla všetkých mladých ľudí čo možno najlepšie sprevádzať na ich ceste za povolaním a do spoločnosti.

Video: Odborné učilište MFE

Jeden projekt je vzdelávaním nepočujúcich spoločne s firmou Siemens. Ide tu o triedy, v ktorých je osem až desať žiačok a žiakov so špeciálnymi potrebami (väčšinou sú to nepočujúci mladí ľudia). V ostatných triedach je prostredníctvom učiteľov/učiteliek iniciovaných aj množstvo menších a väčších projektov. Takýmto spôsobom v predchádzajúcich rokoch vznikol špeciálny hudobný projekt (Musique mecanique) - "Tóny dielne", „Recycling man", Binárne hodiny, projekt s firmou Münze Österreich (Minca Rakúska) a tiež úprava našej školy pomocou mozaík a grafity. Keďže je škola zapojená do projektu Viedenskej siete škôl podporujúcich zdravie (WieNGS) (Zdravá škola), tak v pravidelných intervaloch prebieha varenie so žiakmi/žiačkami.

Video: Príbeh Apollogasse

Momentálne sa podieľame na výmennom projekte žiakov/žiačok a učiteľov/učiteliek s dvomi elektrotechnickými školami z Bratislavy ako aj na vývojovom projekte v Nigérii. Všetky tieto aktivity prispievajú podstatnou mierou ku klíme na škole, ktorá žiakom/žiačkam a učiteľom/učiteľkám uľahčuje zvládnutie bežného dňa v škole.
Od začiatku školského roku 2010/11 naša škola spolupracuje v zoskupení E-Learning Cluster. V rámci tohto projektu boli niektoré projekty realizované spoločne s inými školami. V popredí je pritom vždy vzdelávacia platforma LMS, ktorá sa využíva aj v každodennom vyučovaní. Takto je žiakom k dispozícii nie len rozsiahla knižnica, ale môžu si zobraziť aj kolaboratívne formy vyučovania. Aby bolo zabezpečené transparentné posúdenie výkonov, žiaci/žiačky majú k dispozícii online knihu so známkami.

Obrázky

Projekty, ktoré boli presadené v rámci eLC2.0.

NOTEBOOKY NA VYUČOVANÍ

Ťažiskami v projekte boli:

Web 2.0

Používaním notebookov na vyučovaní je umožnené pracovať s Web 2.0. Chceme využiť možnosť komunikovať s inými školami prostredníctvom Facebooku a touto cestou predstaviť aj našu školu.

Spôsobilosť pri využívaní médií
Žiaci/žiačky sa majú naučiť využívať notebook na prezentácie. Môžu byť vyhotovované dokumenty v Powerpointe, Worde, fotografie a videá.

Schopnosť pracovať v tíme
Úlohy sú spracovávané v tímoch. Žiaci/žiačky majú odhadnúť a spoznať svoje silné stránky v rámci spôsobilosti pri využívaní médií. Následne by mala byť vytvorená súčinnosť.

STIRLICOPTER

Počas projektu, presahujúceho hranice jednotlivých študijných odborov, sa komunikovalo prostredníctvom vzdelávacej formy LMS. Žiakom/žiačkam boli sprostredkované nasledujúce výhody. Asynchrónna komunikácia, sledovateľná komunikácia, špecifické odborné zaobchádzanie so sociálnymi médiami, tvorba analógií tým, že žiaci/žiačky sú zasiahnutí technológiami, ktoré využívajú. Ďalej bol pomocou videa predstavený celý proces od plánovania až po vyhotovenie.

Video: Stirlicopter

VIDEO: PRACOVNÉ PRAVIDLÁ PRI ELEKTRICKOM ZVÁRANÍ

Cieľom tohto projektu integrovanej triedy bolo samostatné spracovanie špecifickej odbornej témy a  následné digitálne spracovanie obsahov. Žiaci spracovali pracovné pravidlá pri elektrickom zváraní, vytvorili scenár pre obrazové stvárnenie pravidiel a potom pomocou PowerPointu vyprodukovali video, ktoré bolo poskytnuté na pozretie na YouTube. Na preverenie obsahov vzdelávania žiaci vypracovali zmysluplné kontrolné otázky, ktoré mohli byť použité na vzdelávacej platforme LMS.
Napriek rozmanitým výzvam na našej škole máme nie len pre mladých ľudí s migračným pozadím, ale aj pre žiačky a žiakov s poruchami učenia a deficitmi mnoho ponúk, aby sme mladým ľuďom uľahčili vstup do ich profesijného života.

Linky

pp  Prezentácia 2A v Bratislave
fo  Fotografie z exkurzie do Bratislavy 28.-30.04.2014
fo  Fotografie z návštevy školy z Bratislavy v BS MFE 23.-25.04.2014
fo  Fotografie z exkurzie do Bratislavy 07.-09.04.2014
fo  Fotografie z exkurzie do Bratislavy 12.12.2013

2. Názov partnera a kontaktné údaje

Berufsschule für Maschinen-, Fertigungstechnik und Elektronik, Wien
(Odborné učilište zamerané na strojárstvo, výrobnú techniku a elektroniku, Viedeň)

Apollogasse 1
1070 Viedeň
Tel.: 599 16/95651
Fax: 599 16 99 95654

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.bs-mfe.at

3. Kontaktné osoby a funkcie

BD Ing. Oliver Schleicher, MA
BDS Ing. Andreas Kranzelmayer, MA