Podmienky používania - Spravodaj

Predmet

Spravodaj je k dispozícii všetkým zaujímajúcim sa občanom a bude zasielaný zdarma elektronickou poštou vedúcim partnerom projektu EdTRANS SK-AT Európskeho úradu pri Viedenskej školskej rade. Na spravodaj a informácie v ňom obsiahnuté sa vzťahujú podmienky prevádzkovania webovej stránky Európskeho úradu pri Viedenskej školskej rade.

Registrácia a implementácia

Registrácia odberu spravodaja sa uskutočňuje e-mailom prostredníctvom procesu dvojnásobného potvrdenia (double-opt-in). Proces dvojnásobného potvrdenia znamená, že sa najskôr zaregistrujete prostredníctvom e-mailu. Následne dostanete automatickú potvrdzovaciu e-mailovú správu odoslanú na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli. Použitím dočasného hesla uvedeného v e-mailovej správe opätovne potvrdíte vašu registráciu na odber spravodaja. Aktivácia Vášho účtu prebehne až potom. Proces dvojnásobného potvrdenia bráni falošnej registrácii, resp. používaniu cudzej e-mailovej adresy. Odber spravodaja začína odoslaním konečného potvrdenia.

Zrušenie odberu

Vedúci partner Projektu EdTRANS SK-AT Európskeho úradu pri Viedenskej školskej rade Vám bude ako odberateľovi spravodaj zasielať pravidelne elektronickou poštou. Zrušenie odberu odberateľom je možné kedykoľvek bez akýchkoľvek výpovedných lehôt. Váš odber zrušíte kliknutím na príslušné políčko v spravodaji. Zrušenie Vášho odberu okamžite a automaticky zmaže všetky Vaše osobné údaje. Po zrušení odberu Vám vedúci partner projektu EdTRANS SK-AT Európskeho úradu pri Viedenskej školskej rade nebude ďalej zasielať žiadne spravodaje.

Zodpovednosť

Na odber spravodaja neexistuje žiadny právny nárok. Vedúci partner projektu EdTRANS SK-AT Európskeho úradu pri Viedenskej školskej rade je oprávnený zrušiť, resp. dočasne prerušiť, distribúciu spravodaja bez predchádzajúceho upozornenia.

Neustálou snahou vedúceho partnera projektu EdTRANS SK-AT Európskeho úradu pri Viedenskej školskej rade je predchádzať technickým zlyhaniam pri distribúcii spravodaja. Avšak, bez ohľadu na informácie o vylúčení zodpovednosti v podmienkach prevádzkovania webovej stránky Európskeho úradu pri Viedenskej školskej rade, Európsky úrad pri Viedenskej školskej rade nebude niesť žiadnu zodpovednosť za zlyhania, ktoré vzniknú z titulu chýb, vinou oneskorení alebo prerušení prenosu údajov, nefunkčnosti technických zariadení alebo služieb, nesprávneho obsahu, straty alebo vymazania údajov, vírusov alebo akejkoľvek inej príčiny.

Ochrana údajov

Vedúci partner Projektu EdTRANS SK-AT Európskeho úradu pri Viedenskej školskej rade rešpektuje všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany údajov.

Osobné údaje, ktoré boli získané pri Vašej registrácii, budú uložené a používané výhradne na distribúciu spravodaja a len po dobu trvania Vášho odberu. Ak váš odber zrušíte, Vaše osobné údaje budú okamžite a automaticky zmazané.

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii, boli Vami poskytnuté dobrovoľne.

Zmeny v Podmienkach používania

Vedúci partner projektu EdTRANS SK-AT Európskeho úradu pri Viedenskej školskej rade môže podmienky používania kedykoľvek úplne alebo čiastočne zmeniť. V takomto prípade budú odberatelia o zmenách informovaní e-mailovou správou odoslanou na e-mailovú adresu poskytnutú v priebehu registračného procesu. Pokračovaním odberu spravodaja odberateľ so zmenami súhlasí, s výnimkou prípadu, keď odberateľ tieto zmeny výslovne odmietne. Vedúci partner Projektu EdTRANS SK-AT Európskeho úradu pri Viedenskej školskej rade bude odberateľa informovať o podmienkach týkajúcich sa zmeny podmienok používania. Odmietnutie akýchkoľvek zmien v podmienkach používania bude mať za následok vymazanie odberateľa zo zoznamu príjemcov a zrušenie distribúcie spravodaja tomuto odberateľovi.